X-MediaGroup publikuje  niniejszy  regulamin na  podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1422 ).

Niniejszy regulamin stanowi nieodłączną cześć strony X-MediaGroup, a także wszystkich pozostałych należących do X-MediaGroup. Jego kopiowanie, powielanie bez wiedzy i zgody właściciela strony narażone jest na konsekwencje prawne.

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Adres elektroniczny – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

3. Newsletter  – bezpłatna informacja handlowa w formie  listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy  po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie.

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.

5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

6. Usługa elektroniczna – bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.

7. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną.

8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. X-MediaGroup świadczy obecnym jak i nowym Usługobiorcom bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newslettera.

2. Powyższa Usługa  jest dostępna po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę.

3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na wysyłaniu informacji handlowej w formie listu elektronicznego na temat nowych produktów,  konkursów, promocji i ofert handlowych całej grupy X-MediaGroup, a także podmiotów współpracujących z X-Mediagroup w formie tzw. mailingów.

4. Newsletter, który przesyłany na podany adres poczty elektronicznej zawiera dane Usługodawcy, treść a także informacje o możliwości rezygnacji z Newslettera.

III. Zawarcie umowy

1. W celu otrzymania  Newslettera Usługobiorca powinien mieć:

a) dostęp do Internetu oraz aktywny Adres elektroniczny,

b) wejść na  stronę główną X-MediaGroup lub inną, należącą do X-MediaGroup (patrz stopka),

c) podać w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e- mail) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w formie  Newslettera,

d) zgodę na otrzymywanie powiadomień Użytkownik wyraża poprzez wysyłanie do nas wiadomości e-mail, akceptując informację znajdującą się poniżej formularza kontaktowego o domyślnie ustawionym na TAK newsletterze podczas wysyłania do nas wiadomości,

2. Z chwilą wysłania takiej wiadomości używając formularza kontaktowego z  jednej ze stron należących do X-MediaGroup  pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje automatycznie zawarta umowa  na czas nieokreślony o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej Newsletter.

IV. Rozwiązanie umowy

1. Usługobiorca w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

2. W celu wypisania się z Newslettera Usługobiorca powinien :

a) wysłać wiadomość mailową na adres strony internetowej X-MediaGroup lub

b)  wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy w treści wpisując: „Rezygnuję z otrzymywania Newslettera”,

3. Po dokonaniu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, Usługobiorca  zostanie  powiadomiony w formie wiadomości e-mail o dokonanym fakcie.

4. Należy jednak pamiętać, że wypisując się z newslettera, Użytkownik traci możliwość brania udziału w różnych promocjach, ofertach a także konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez X-MediaGroup i wszystkie serwisy należące do grupy.

V. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje[at]x-mediagroup.com

VI. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dla X-MediaGroup jest tylko i wyłącznie X-MediaGroup

2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bezpłatnej Usługi elektronicznej Newsletter oraz możliwości brania udziału w różnych promocjach, ofertach a także konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez X-MediaGroup

3. Administrator danych  osobowych nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych jakie pozyskał od Usługobiorcy.

4. Usługobiorca ma pełne i nieskrępowane prawo wglądu do swoich danych osobowych przesłanych Usługodawcy. Może także żądać ich poprawienia lub usunięcia.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim i angielskim.

2. Usługobiorca po zrezygnowaniu z otrzymania  Newslettera może w każdej chwili bezpłatnie wznowić niniejszą usługę.

3. Regulamin Newslettera jest dostępny na stronie X-MediaGroup w zakładce Regulamin

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2010 roku.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close